แนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563  เท่านั้น

1.   ลงทะเบียนสอบออนไลน์  ได้ที่  http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/online/pages/indexonline_ic3.php  (ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ)
2.   ตรวจสอบ รายชื่อ, วันและเวลาสอบ ได้ที่ http://ic3.arit.rmutsv.ac.th  (ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ ตามปฏิทินกำหนดด้านล่าง)
3.   ตรวจสอบ รหัสเข้าสอบ ได้ที่ http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/online/pages/indexonline_ic3.php  
      เพื่อนำ “ รหัสเข้าสอบ ” ไปใช้ในการทำแบบทดสอบออนไลน์ ในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

4.   นักศึกษาเข้าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ( ก่อนเวลาสอบ 30 นาที)  
      เข้าทดสอบ  ได้ที่ ::  https://lms.rmutsv.ac.th   (คลิกเข้าทดสอบ สมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์)    

           4.1  ข้อสอบจำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
           4.2  เวลาสอบ 60 นาที
           4.3  เกณฑ์การสอบ นักศึกษาต้องผ่าน 50 คะแนน
5.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรมเครือข่าย
      5.1  โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 1160 -1163
      5.2  โทรศัพท์ 0-7431-7146
      5.3  IPPHONE 3915,3920,3921,3922
      5.4  Facebook   ::  RMUTSV.ARIT

ปฏิทินกำหนดการสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

 
รอบ
วัน ลงทะเบียน
ตรวจสอบ รายชื่อ, วันและเวลาสอบ,
รหัสเข้าสอบ
 
วันทดสอบ
1
23 - 29 เมษายน 2564
30  เมษายน  2564 1 - 2 พฤษภาคม 2564
2
5 - 12 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564 17 - 18  พฤษภาคม 2564
3
19 - 25 พฤษภาคม 2564 27 พฤษภาคม 2564 31  พฤษภาคม  2564 - 1  มิถุนายน 2564
4 2 - 9  มิถุนายน 2564 11  มิถุนายน 2564 14 -15  มิถุนายน 2564
5 16 - 23  มิถุนายน 2564 25  มิถุนายน 2564 28 -29  มิถุนายน 2564
6 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 3 กรกฎาคม 2564 5 กรกฎาคม 2564