การทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

1.   ลงทะเบียนสอบออนไลน์  ได้ที่  http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/online/pages/indexonline_ic3.php
2.   ตรวจสอบ รายชื่อ, วันและเวลาสอบ ได้ที่ http://ic3.arit.rmutsv.ac.th 
3.   ตรวจสอบ รหัสเข้าสอบ ได้ที่ http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/online/pages/indexonline_ic3.php  
      เพื่อนำ “ รหัสเข้าสอบ ” ไปใช้ในการทำแบบทดสอบออนไลน์ ในระบบจักการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

4.   นักศึกษาเข้าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ( ก่อนเวลาสอบ 30 นาที)  
      เข้าทดสอบ  ได้ที่ ::  https://lms.rmutsv.ac.th       

           4.1  ข้อสอบจำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
           4.2  เวลาสอบ 60 นาที
           4.3  เกณฑ์การสอบ นักศึกษาต้องผ่าน 50 คะแนน
5.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรมเครือข่าย
      5.1  โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 1160 -1163
      5.2  โทรศัพท์ 0-7431-7146
      5.3  IPPHONE 3915,3920,3921,3922

ปฏิทินกำหนดการสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

ลำดับ
วัน ลงทะเบียน
ตรวจสอบ รายชื่อ, วันและเวลาสอบ,
รหัสเข้าสอบ
 
วันทดสอบ
1.
1 - 4 พฤษภาคม 2563
5 พฤษภาคม 2563 7 พฤษภาคม 2563
2.
 25 - 27 พฤษภาคม 2563  28 พฤษภาคม 2563  29 พฤษภาคม 2563
3.
 8 - 10 มิถุนายน 2563  11 มิถุนายน 2563  12 มิถุนายน 2563