เกี่ยวกับ IC3

IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Certificate คืออะไร

     IC3 Digital Literacy Certification Certificate คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานเป็น Neutral Vendor Standa rd โดย Global Digital Literacy Council และรองรับโดยกระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules

     1. Computing Fundamentals 
     2. Key Applications 
     3. Living Online 
 
     IC3 Certificate สามารถใช้สอนได้กับคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เลย หรือสามารถเลือก module ใช้ใน แต่ละส่วนโดยแน้นองค์ความรู้ตามหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอนได้ตามสมควรต่อกลุ่มเป้าหมาย
 
 
ที่มา : http://www.arit.co.th/certificate/ic3.html