ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561)

ประจำปีการศึกษา: