ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 )

ประจำปีการศึกษา: