ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วันที่ 1,3,4,10 ตุลาคม 2562)

ประจำปีการศึกษา: