ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 การทดสอบมอดูลที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) วิทยาเขตตรังและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช