ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประจำปีการศึกษา: