ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่ 22,23 พฤศจิกายน 2561)

ประจำปีการศึกษา: