ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วันที่ 16 มีนาคม 2564 )

ประจำปีการศึกษา: