ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วันที่ 24, 29, 30, 31 กรกฎาคม 2563)

ประจำปีการศึกษา: