ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562)

ประจำปีการศึกษา: