ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วันที่ 26 กรกฏาคม - 30 สิงหาคม 2562)

ประจำปีการศึกษา: