[เพิ่มเติม]ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์(วันที่ 26 ธันวาคม 2562)

หมายเหตุ :: สำหรับนักศึกษา ในช่องหมายเหตุุมีระบุว่า (ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน)
กรุณานำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมายืนยันก่อนเข้าห้องสอบ
ประจำปีการศึกษา: