แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3

1.   การสมัครสอบครั้งแรกจะไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ 
2.   การสมัครสอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 600 บาท  
      2.1  สมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที  (http://ic3.arit.rmutsv.ac.th) 
             ตามปฏิทินกำหนดการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที
      2.2  พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินผ่านระบบ และชำระเงินได้ที่แผนกการเงินของมหาวิทยาลัย
      2.3  แนบใบเสร็จรับเงิน  เพื่อยืนยันการสมัครสอบผ่านทางระบบ 
      2.4  ตรวจสอบรายชื่อ เวลาสอบ ห้องสอบได้ที่เว็บไซต์ (http://ic3.arit.rmutsv.ac.th) 
3.   ในวันสอบนักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
4.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรมเครือข่าย
      โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 1160 -1163
      โทรศัพท์ 0-7431-7146
      IPPHONE 3915,3920,3921,3922

 

ปฏิทินกำหนดการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์)

 
รอบ
วันที่สมัครและชำระเงิน
วันที่ประกาศรายชื่อและห้องสอบ 
วันทดสอบ
1
2 - 20 กันยายน 2562 
23 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562
2
 2 - 18 ตุลาคม 2562  21 ตุลาคม 2562  24 ตุลาคม 2562
3
  4 - 20 พฤศจิกายน 2562
  25 พฤศจิกายน 2562
  28 พฤศจิกายน 2562
4
 2  - 16 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562  26 ธันวาคม 2562
5 2 - 15 มีนาคม 2563  16 มีนาคม 2563   19 มีนาคม 2563
6  2 - 20 เมษายน 2563  24 เมษายน 2563  28 เมษายน 2563
7   4  - 19 พฤษภาคม 2563  25 พฤษภาคม 2563  28 พฤษภาคม 2563