แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3

1.   การสมัครสอบครั้งแรกจะไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ 
2.   การสมัครสอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 600 บาท  
      2.1  สมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที  (http://ic3.arit.rmutsv.ac.th) 
             ตามปฏิทินกำหนดการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที
      2.2  พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินผ่านระบบ และชำระเงินได้ที่แผนกการเงินของมหาวิทยาลัย
      2.3  แนบใบเสร็จรับเงิน  เพื่อยืนยันการสมัครสอบผ่านทางระบบ 
      2.4  ตรวจสอบรายชื่อ เวลาสอบ ห้องสอบได้ที่เว็บไซต์ (http://ic3.arit.rmutsv.ac.th) 
3.   ในวันสอบนักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
4.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรมเครือข่าย
      โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 1160 -1163
      โทรศัพท์ 0-7431-7146
      IPPHONE 3915,3920,3921,3922

 

ปฏิทินกำหนดการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์)

 
รอบ
วันที่สมัครและชำระเงิน
วันที่ประกาศรายชื่อและห้องสอบ 
วันทดสอบ
1 3-17 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563 24-25 สิงหาคม 2563
2 1-14 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 22-23 กันยายน 2563
3 1-16 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 27-28 ตุลาคม 2563
4 2-16 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2563 24-25 พฤศจิกายน 2563
5 1-15 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 22-23 ธันวาคม 2563
6 4-18 มกราคม 2564 21 มกราคม 2564 26-27 มกราคม 2564
7 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 23-24 กุมภาพันธ์ 2564
8 1-15 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 23-24 มีนาคม 2564
9 2-19 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564 27-28 เมษายน 2564
10 3-17 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564 24-25 พฤษภาคม 2564
11 1-15 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 22-23 มิถุนายน 2564