ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ประจำปีการศึกษา: