ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564)

ประจำปีการศึกษา: