ประโยชน์ของการสอบ IC3 Certificate

 

Certificate : สถาบันการศึกษา

  • เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้น
  • เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

Certificate : คณะอาจารย์

  • เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาแบบสมัยใหม่
  • ช่วยลดขั้นตอนการเรียน การสอน ในขณะที่ผลการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Certificate : นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา

  • เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ที่อัพเดท และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  • เพื่อช่วยฝึกฝนการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนด้วยเครื่องมือทีเป็นมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ
  • เพื่อสร้างความแตกต่าง และความสามารถที่โดดเด่นต่างจากผู้อื่น

Certificate : หน่วยงาน/องค์กร

  • เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น
  • เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลงานให้ดียิ่งขึ้น
ที่มา : http://www.arit.co.th/certificate/ic3_benefit.html