สถิติการสอบตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที คร้ังที่ 1