ลักษณะการสอบ IC3

 

     การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้วัตถุประสงค์ของ IC3 Certificate นั้น จะเป็นการทดสอบทั้งแบบปฏิบัติจริง และการทดสอบความรู้ทั่วไป ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน และ ความรู้พื้นฐานที่ผู้สอบควรจะทราบ ซึ่งในการจัดทำข้อสอบและการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานนี้สามารถพิสูจน์ ได้ว่าผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถทักษะนี้ไปใช้ในการปฏิบัติ ได้จริง

 

วิธีการสอบ

  1. ลักษณะของโจทย์ข้อสอบมีหลากหลาย ทั้งแบบปฏิบัติจริง,การเลือกถูก-ผิด,การเลือกข้อที่ถูกต้อง เป็นต้น
  2. โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย
  3. ใช้เวลาการสอบประมาณ 50 นาที
  4. การสอบใช้ระบบอินเตอร์เน็ต