เกี่ยวกับ IC3

IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Certificate คืออะไร

     IC3 Digital Literacy Certification Certificate คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานเป็น Neutral Vendor Standa rd โดย Global Digital Literacy Council และรองรับโดยกระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules

     1. ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals)
          แนวคิดและนิยามของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ประกอบสำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์เบื้องต้น การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
     2. การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications)
          แนวคิดและนิยามโปรแกรมประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ในการสร้าง แก้ไขและการบันทึกเอกสาร การย้ายและคัดลอกข้อความ เปลี่ยนมุมมองเอกสารบนหน้าจอ การตกแต่งเอกสาร การสร้างตารางในเอกสาร และการตรวจสอบ แก้ไขเอกสาร การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ และการใช้งานโปรแกรมนำเสนองาน
     3. การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)
          แนวคิดเกี่ยวกับระบบ ส่วนประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด ห้องสนทนา การใช้งาน Microsoft Outlook การใช้อินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Internet Explorer การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ส่วนประกอบของเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ การใช้เครือข่ายสังคมองค์ประกอบและกิจกรรมในเครือข่ายสังคม
 
     IC3 Certificate สามารถใช้สอนได้กับคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เลย หรือสามารถเลือก module ใช้ใน แต่ละส่วนโดยแน้นองค์ความรู้ตามหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอนได้ตามสมควรต่อกลุ่มเป้าหมาย
 
 
ที่มา : http://www.arit.co.th/certificate/ic3.html