ตัวอย่างข้อสอบ

 

1. Computing Fundamentals


2. Key Applications


3. Living Online

ที่มา : http://www.arit.co.th/certificate/ic3_sample.html