แนวทางการปฏิบัติการฝึกทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

 

 

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3

1.นักศึกษาต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 ที่ทางคณะ/วิทยาลัยจัดขึ้น ตามวันเเละเวลาที่ทางคณะ/วิทยาลัย กำหนด 
2. นักศึกษาต้องผ่านการฝึกทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
เข้าฝึกทดสอบ ได้ที่ :: https://lms59.rmutsv.ac.th/ (คลิกเข้าฝึกทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3)  
 
คำชี้แจง : นักศึกษาจะต้องทำแบบฝึกทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
2.1 แบบฝึกทดสอบมีจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
2.2 เวลาในการทำแบบฝึกทดสอบ 60 นาที 
2.3 เกณฑ์ผ่านการวัดผล นักศึกษาจะต้องได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 80 
2.4 นักศึกษาสามารถทำแบบฝึกทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำแบบฝึกทดสอบ 
2.5 นักศึกษาสามารถทำแบบฝึกทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดในปฎิทิน 
 
3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรมเครือข่าย 
3.1 โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 1160 -1163 
3.2 โทรศัพท์ 0-7431-7146 
3.3 IPPHONE 3915,3920,3921,3922 
3.4 Facebook :: RMUTSV.ARIT 

  

 
ปฏิทินกำหนดการฝึกทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)
 
ครั้งที่
วันฝึกทดสอบ
หมายเหตุ
1
5–12 มิถุนายน 2565
 
2
1-7 กรกฏาคม 2565
 
3
1-7 สิงหาคม 2565
 
4
1-7 กันยายน 2565
 
5
1-7 ตุลาคม 2565
 
6
1-7 พฤศจิกายน 2565
 
7 
1-7 ธันวาคม 2565
 
8
1-7 มกราคม 2566
 
9
1-7 กุมภาพันธ์ 2566
 
10
1-7 มีนาคม 2566
 
11
1-7 เมษายน 2566
 
12
1-7 พฤษภาคม 2566
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม