ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564)

ประจำปีการศึกษา: