ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (วันที่ 3,11,17 ตุลาคม 2562)

ประจำปีการศึกษา: