ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่ 10,17 มีนาคม 2564)

ประจำปีการศึกษา: