ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วัันที่ 15 มีนาคม 2564)

ประจำปีการศึกษา: