ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 )

ประจำปีการศึกษา: