ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์(วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ :: สำหรับนักศึกษาที่ยืนยันการสมัครสอบไม่ถูกต้อง [ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน]
และจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้อัพโหลดใบเสร็จ
กรุณานำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมายืนยันก่อนเข้าห้องสอบ
ประจำปีการศึกษา: