ประกาศ สำหรับหรับนักศึกษา ที่สมัครและชำระเงิน วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้สอบ

สำหรับหรับนักศึกษา ที่สมัครและชำระเงิน วันที่ 2  - 16 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้วแต่ [ที่ยังไม่ได้สอบ] นักศึกษาสามารถเข้าสอบแก้ในวันที่ 19  มีนาคม  2563 ได้  โดยแสดงใบเสร็จรับเงินตัวจริงยืนยันก่อนเข้าห้องสอบ
ประจำปีการศึกษา: