ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่านระบบการจัดสอบแบบ Exam From Home (เดือนมีนาคม)

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบผ่านเว็บไซต์ https://www.certiport.com/





ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่านระบบการจัดสอบแบบ Exam From Home (เดือนมีนาคม)

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์  ผ่านระบบการจัดสอบแบบ Exam From Home (เดือนมีนาคม) (รายชื่อเพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา: