ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564) เดือนพฤศจิกายน


ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564) ประจำเดือนพฤศจิกายน

 
ประจำปีการศึกษา: