ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาในการสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (วันที่ 22 กันยายน 2563) เฉพาะพื้นที่ ไสใหญ่ เป็นเวลา 10.30 - 12.00 น.

ประจำปีการศึกษา: