[เฉพาะพื้นที่สงขลา] ประกาศ เลื่อนการสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จากวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากมีการปรับปรุงห้องสอบ

หมายเหตุ :: สำหรับนักศึกษาที่ยืนยันหลักฐานไม่ถูกต้อง และไม่ได้อัพโหลดใบเสร็จ
กรุณานำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมายืนยันก่อนเข้าห้องสอบ

 
ประจำปีการศึกษา: