ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่านระบบการจัดสอบแบบ Exam From Home (เดือนเมษายน)

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบผ่านเว็บไซต์ https://www.certiport.com/

ประจำปีการศึกษา: