ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 )

ประจำปีการศึกษา: