ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ Exam From Home (เดือนพฤษภาคม)

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบผ่านเว็บไซต์ https://www.certiport.com/

ประจำปีการศึกษา: