ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วันที่ 25,28,29,30 กันยายน 2563 และวันที่ 1,2,5,6,7,10 ตุลาคม 2563 )

ประจำปีการศึกษา: