แนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563  เท่านั้น

1.   ลงทะเบียนสอบออนไลน์  ได้ที่  http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/online/pages/indexonline_ic3.php  (ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ)
2.   ตรวจสอบ รายชื่อ, วันและเวลาสอบ ได้ที่ http://ic3.arit.rmutsv.ac.th  (ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ ตามปฏิทินกำหนดด้านล่าง)
3.   ตรวจสอบ รหัสเข้าสอบ ได้ที่ http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/online/pages/indexonline_ic3.php  
      เพื่อนำ “ รหัสเข้าสอบ ” ไปใช้ในการทำแบบทดสอบออนไลน์ ในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

4.   นักศึกษาเข้าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ( ก่อนเวลาสอบ 30 นาที)  
      เข้าทดสอบ  ได้ที่ ::  https://lms.rmutsv.ac.th   (คลิกเข้าทดสอบ สมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์)    

           4.1  ข้อสอบจำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
           4.2  เวลาสอบ 60 นาที
           4.3  เกณฑ์การสอบ นักศึกษาต้องผ่าน 50 คะแนน
5.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรมเครือข่าย
      5.1  โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 1160 -1163
      5.2  โทรศัพท์ 0-7431-7146
      5.3  IPPHONE 3915,3920,3921,3922
      5.4  Facebook   ::  RMUTSV.ARIT

ปฏิทินกำหนดการสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

ครั้งที่
วันลงทะเบียน
วันประกาศรายชื่อ
วันทดสอบ
5
7 – 21 กุมภาพันธ์ 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565
6
1 – 14 มีนาคม 2565
16 มีนาคม 2565
18 มีนาคม 2565
7
4 - 18 เมษายน 2565
20 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
8
2 – 16 พฤษภาคม 2565
18 พฤษภาคม 2565
20 พฤษภาคม 2565
9
1-13 มิถุนายน 2565
15 มิถุนายน 2565
17 มิถุนายน 2565