ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 )

ประจำปีการศึกษา: