ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (วันที่ 30 กันยายน 2562 เปลี่ยนเป็น วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เฉพาะพื้นที่ ทุ่งใหญ่)

ประจำปีการศึกษา: