[เพิ่มเติม] ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์(วันที่ 30 กันยายน 2562)

หมายเหตุ :: สำหรับนักศึกษาที่ยืนยันหลักฐานไม่ถูกต้อง กรุณานำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมายืนยันก่อนเข้าห้องสอบ
 
ประจำปีการศึกษา: