ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 )

ประจำปีการศึกษา: