ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วันศุกร์ที่ 8,22 พฤศจิกายน 2562 )

ประจำปีการศึกษา: