แนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที IC3 รูปแบบการสอบ Exam From Home

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564  เท่านั้น

๑. การสอบครั้งแรกจะไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ

๒. การสมัครสอบครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวนเงิน ๖๐๐ บาท

๓. สมัครสอบได้ที่ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://url.rmutsv.ac.th/68i1l ตามปฏิทินกำหนดการฯ

๔. พิมพ์ (Print) ใบชำระเงินผ่านระบบฐานข้อมูลนักศึกษา พร้อมชำระเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

๔.๑ สแกนคิวอาร์โค้ด ชำระเงินผ่าน Mobile Application ได้ทุกธนาคาร

๔.๒ ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือแผนกงานการเงินของมหาวิทยาลัยแต่ละวิทยาเขต

๕. แนบหลักฐานการชำระเงินผ่านทางระบบฐานข้อมูลนักศึกษา เพื่อยืนยันการสมัครสอบ

     ๕.๑ กรณีชำระเงินผ่าน Mobile Application แนบหลักฐานการโอนเงิน (สลิป)

     ๕.๒ กรณีชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือแผนกงานการเงิน แนบหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน จะไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

๖. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มสอบ วันและเวลาสอบ ได้ที่เว็บไซต์ http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/

๗. นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนต่อผู้คุมสอบ เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการเข้าสอบ

 
หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรมเครือข่าย
      โทรศัพท์  :: ๐-๗๔๓๑๗-๗๑๐๐ ต่อ ๑๑๖๐ 
      โทรศัพท์  :: ๐-๗๔๓๑๗-๗๑๔๖
      IP Phone   ::  ๓๙๒๐ ,๓๙๒๓
      Facebook  ::  RMUTSV.ARIT

ปฏิทินกำหนดการสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3  

(สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔)

รอบที่

วันที่สมัครและชำระเงิน

วันประกาศรายชื่อและห้องสอบ

วันทดสอบ

๑.

๑๔ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๕

๒.

๑๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

๓.

๙ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔.

๖ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕